ALGEMENE VOORWAARDEN Special Forces Tussen Je Oren (SFTJO) 

Special Forces Tussen Je Oren (SFTJO) is een handelsactiviteit van Nimble Participations BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan de Oudezijds Voorburgwal 268 K (1012 GL) te Amstetrdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73885037. 

Voor een abonnement op het Special Forces Tussen Je Oren platform en het gebruik van de website www.sftjo.nl en www.specialforcestussenjeoren.nl gelden de volgende Algemene Voorwaarden. 

1. Toepasselijkheid voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op je abonnement op het platform (onze overeenkomst) en je gebruik van de website en het platform. 

2. Totstandkoming overeenkomst en uitvoering 

2.1. Je abonnement op het platform neemt een aanvang op de dag dat we je toegang geven tot het platform.  


2.2. Om van het platform gebruik te kunnen maken, maak je een account aan, vul je je persoonlijke en financiële gegevens in en ga je akkoord met onze voorwaarden, disclaimer en Privacybeleid. 


2.3. Aan de inhoud van het platform en de website kun je geen enkel recht ontlenen. 


2.4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilige gebruik van platform en website. Gebruik bijvoorbeeld altijd het meest actuele besturingssysteem, zorg dat gebruikte apparatuur voldoende beveiligd is tegen onbevoegd gebruik/misbruik en ga zorgvuldig om met je persoons- en inloggegevens. 


2.5. Wij behouden ons het recht voor om platform en website te wijzigen. 

3. Gebruiksduur en beëindiging 

3.1 Je abonnement op het platform loopt tot 1-12-2024

3.2. We bieden je de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na het activeren van het platform kosteloos te ontbinden. Deze mogelijkheid heb je uitsluitend als je voor de eerste keer een abonnement afsluit. 

3.3. Als je binnen 14 dagen na activatie van je abonnement van de mogelijkheid onder 3.2. gebruik wenst te maken, dien je dit via een e-mail gericht aan  info@sftjo.nl door te geven. Vervolgens zullen we het factuurbedrag binnen 14 dagen restitueren. 

3.4. Ongeacht het moment van opzegging vindt in geen geval, m.u.v. artikel 3.2., restitutie plaats van reeds betaalde vergoedingen voor de lopende periode. 

3.5. Als je je abonnement activeert, wordt er een account voor je aangemaakt. Als het abonnement eindigt, blijft je account bewaard. Als je je account uit onze systemen wilt laten verwijderen, moet je per e-mail een schriftelijk verzoek indienen bij info@sftjo.nl.

3.6. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

4A. Kosten en maandelijkse betaling (abonnement afgesloten vóór 1 september 2023)

4.1. Maandbetaling van het abonnement is alleen mogelijk door middel van automatische incasso. Bij betaling van de eerste termijn geef je ons tot wederopzegging toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen.  

4.2. Bij het afsluiten van je abonnement geef je aan of je per maand of eenmalig wilt betalen. De incasso van verschuldigde termijnen geschiedt respectievelijk per maand of eenmalig, aan het begin van de termijn waarop de betaling betrekking heeft. 

4.3. Indien de verschuldigde termijnbetaling door jouw toedoen niet kan worden afgeschreven, kan gebruik van het platform per direct en zonder notificatie worden geblokkeerd totdat je alle verschuldigde betalingen alsnog hebt voldaan. Je blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden is beëindigd. 

4.4. Als je nalatig blijft de vordering te voldoen en wij de vordering uit handen geven, ben je naast wettelijk verschuldigde rente over de vordering, verplicht de buitengerechtelijke incassokosten aan ons te vergoeden. 

4.5. Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen door te voeren, bijvoorbeeld voor uitbreidingen en/of aanpassingen van het platform en/of de website en het doorberekenen van prijsstijgingen van onze toeleveranciers. Als je niet akkoord gaat met een voorgenomen prijswijziging, dien je je account op te zeggen vóór de datum waarop de prijswijziging in werking treedt en met inachtneming van geldende voorwaarden. 

4.6. Wij zijn gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen, conform het Consumentenprijsindexcijfer (2023=100%), als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

4B. Kosten en betaling (abonnement afgesloten na 1 september 2023) 

4.1. Bij het afsluiten van je abonnement betaal je direct via iDeal of Bancontact.

4.2. Indien de verschuldigde betaling door jouw toedoen niet kan worden afgeschreven, kan gebruik van het platform per direct en zonder notificatie worden geblokkeerd totdat je alle verschuldigde betalingen alsnog hebt voldaan. Je blijft de vervallen betaling verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden is beëindigd. 

4.3. Als je nalatig blijft de vordering te voldoen en wij de vordering uit handen geven, ben je naast wettelijk verschuldigde rente over de vordering, verplicht de buitengerechtelijke incassokosten aan ons te vergoeden. 

4.4. Wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen door te voeren, bijvoorbeeld voor uitbreidingen en/of aanpassingen van het platform en/of de website en het doorberekenen van prijsstijgingen van onze toeleveranciers. Als je niet akkoord gaat met een voorgenomen prijswijziging, dien je je account op te zeggen vóór de datum waarop de prijswijziging in werking treedt en met inachtneming van geldende voorwaarden. 

4.5. Wij zijn gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen, conform het Consumentenprijsindexcijfer (2023=100%), als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

5. Intellectuele eigendom 

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) het platform, de website en bijbehorende documentatie berusten bij ons, dan wel bij onze licentiegevers. Je krijgt als gebruiker van platform en website uitsluitend een persoonlijk gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht eindigt in ieder geval als je abonnement stopt of als wij de beschikbaarheid van platform en website beëindigen.

 
5.2. Je mag (de inhoud van) het platform en de website dus niet beschikbaar stellen aan derden, dan wel gebruiken op een manier die potentieel schadelijk voor ons is of die de rechten van een derde of toepasselijke wet- en regelgeving schendt.  


5.3. Informatie die jij via het platform opslaat of verwerkt is en blijft jouw eigendom.  

6. Bescherming persoonsgegevens en privacy

 6.1. De informatie die je met ons deelt behandelen we volgens ons Privacybeleid. Door een abonnement af te sluiten verklaar je je akkoord met de opslag van gebruiksgegevens en persoonlijke informatie door ons. 

6.2. We houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens en zullen persoonsgegevens altijd op een behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.  

6.3. We kunnen de opgeslagen persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van het abonnement en voor marketingdoeleinden. We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend voor onze eigen bedrijfsvoering en stellen deze gegevens niet ter beschikking aan derden.  

6.4. Door een abonnement af te sluiten ga je ermee akkoord om via e-mail en social media of op andere wijze relevante informatie en aanbiedingen van ons te ontvangen. Je kunt je hiervoor uitschrijven/afmelden via je account. 

6.5. We maken op onze website en platform gebruik van cookies. Voor een volledig gebruik van website en platform is je toestemming hiervoor noodzakelijk.

7. Garanties en aansprakelijkheid 

7.1. Onze aansprakelijkheid strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van door ons gesloten overeenkomsten, meer in het bijzonder je abonnement op het platform. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is onze aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, uitgesloten. Meer in het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, dood, ziekte of lichamelijk letsel ontstaan uit hoofde van, door of in verband met het gebruik van het platform, behoudens opzet en grove schuld aan onze zijde. 

7.2. De website en het platform zijn met de nodige zorg ontwikkeld. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat ze altijd beschikbaar zijn of zonder gebreken werken, dan wel dat de informatie correct of volledig is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het (voorgenomen) gebruik van de website en/of het platform. 

7.3. We streven ernaar de website en het platform 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud, updates en daaraan gerelateerde werkzaamheden), maar geven daartoe geen garantie.  

7.4. We geven geen garanties met betrekking tot de werking van de website en het platform op jouw computer(besturing)systeem. Je bent zelf verantwoordelijk voor het installeren, inrichten en beschikbaar maken van de website en het platform.  

7.5. We geven geen garantie voor de geschiktheid van website en platform voor enig bepaald doel.  
7.6. De website en het platform kunnen informatie over, of verwijzingen en hyperlinks naar, producten en diensten van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, werking, kwaliteit en het gebruik van deze producten en diensten en aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid. 

7.7. In geval van een toerekenbare tekortkoming van ons in de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst met jou, zijn we slechts gehouden tot alsnog nakoming van de voor ons uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen alsmede het betalen van een vergoeding naar rato van de periode waarin je als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming geen gebruik hebt kunnen maken van het platform. De hoogte van deze vergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat jij gedurende deze periode, met een maximum van 6 maanden, aan ons hebt betaald op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst. 

7.8. We zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat als jij onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt.  

7.9. Onze totale aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde ex BTW van het afgenomen abonnement in een jaar, dan wel het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aan ons uitkeert.  

7.10. Aansprakelijkheid ontstaat slechts als je ons binnen 14 dagen nadat je de vermeende schade hebt geconstateerd, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, inclusief een redelijke termijn om de tekortkoming te verhelpen en we ook na die termijn in de nakoming van onze verplichtingen toerekenbaar tekort blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.  

8. Gebruik platform 

8.1. Het abonnement is persoonlijk. Je dient een persoonlijk inlogaccount aan te maken. De gegevens en het wachtwoord van het persoonlijk inlogaccount alsmede de inhoud van de website en het platform zijn alleen voor jou bestemd en je mag derden geen toegang geven tot het platform.  

8.2. Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één gebruiker. Wij behouden ons het recht toe hier controles op uit te voeren. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling hebben we het recht om het betreffende account direct en zonder notificatie te blokkeren. Bij herhaaldelijke overtreding hebben we het recht de overeenkomst direct en zonder notificatie op te schorten of te ontbinden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen.

  

9. Slotbepalingen 

9.1. We hebben het recht deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. De actuele en geldende voorwaarden vind je via de website van Special Forces Tussen Je Oren. 

9.2. Tenzij anders vermeld, treden gewijzigde voorwaarden 30 dagen na kennisgeving in werking. De gewijzigde voorwaarden komen in de plaats van de voorgaande versie van de Algemene Voorwaarden. 

9.3. Als je de nieuwe voorwaarden niet wilt accepteren, dien je de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging op grond van deze bepaling geschiedt schriftelijk per e-mail aan info@sftjo.nl. 

9.4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, en die verband houden met of ontstaan zijn naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd door de bevoegde rechter in Nederland. Dit laat onverlet dat we kunnen overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage. 

3 november 2023